Az interneten keresztül történő vásárlástól való elállás

 

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései alapján a Vevő, az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
 2. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi. Fenti elállási határidőre vonatkozó rendelkezések nem érintik a vásárló azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett terméket és a megfizetett vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek. Ha a vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket eredeti, sértetlen állapotban a számlával együtt haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a társaság címre: Pál Ákos egyéni vállalkozó., székhely: 1096, Budapest Sobieski János utca 31. 1.em. 1.a.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi, illetve a társaság székhelyén leadja.

 1. Pál Ákos egyéni vállalkozó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) eredeti csomagolásában visszaadott termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat visszafizetni.

Amennyiben a termék a jellegének megfelelő használat nyomait mutatja, úgy a Pál Ákos egyéni vállalkozó megadja magának a jogot arra, hogy a termék vételárának megfizetését megtagadja.

 1. Amennyiben a 14 napon belüli elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Pál Ákos e.v. a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszautalja a vásárló részére az előzetesen megadott számlaszámra, vagy az áru személyesen Pál Ákos e.v. székhelyére való eljuttatása esetén, készpénzben fizeti vissza.
 2. Pál Ákos egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy az elállás folytán visszajáró összeget mindaddig nem fizeti vissza, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 3. A termék visszaküldés esetén visszáru nyilatkozatot kell mellékelni a termék csomagolásához.
 4. A termék visszaküldésének a költségét a Vevő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok esetében Eladó a termék átvételét jelen szerződésben rögzítetten is megtagadja.
 5. A megrendelő elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. foglalt esetekben nem gyakorolhatja.
 6. Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek és az elvárható magatartás elvének megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.

 

Szavatosság

 

 1. A termék hibája esetén a Vevőt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági jog illeti meg az Eladóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő

–          kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna.

–          ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet,

–          a terméket az Eladó költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy

–          elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az Eladó nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

 1. Kellékszavatosság helyett a Vevő az Eladóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. Az Eladó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
 2. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Jótállási tájékoztató

 1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
 2. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, melyet a Vevő számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyít.

Elállás esetén Vevő a terméket saját költségén juttatja vissza a társaság székhelyére, Pál Ákos e.v., 1096 Budapest Sobieski János utca 31. 1. em. 1.a.

Az Eladó legkésőbb a visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget Eladó abban az esetben téríti meg, ha a vásárló a terméke(ke)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte.

A visszatérítés során a vásárlás során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazza a társaság.

0
  0
  Kosaram
  A kosarad jelenleg üresVissza a vásárláshoz